คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา จัดสัมมนาเรื่อง “ร่วมขับเคลื่อนศักยภาพการกีฬา เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ”

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา ได้จัดสัมมนาเรื่อง “ร่วมขับเคลื่อนศักยภาพการกีฬา เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ” โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนา

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องมารับทราบพันธกิจการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการกีฬา) ในห้วงปี 2561-2565 และแนวทางการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา (พ.ศ. 2566-2580) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการกีฬาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นผลงานเอกสารวิจัยที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานฝ่ายบริหารได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการกีฬาให้มีความยั่งยืน รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ/แผนงานรองรับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 7 ซึ่งเป็นแผนระดับ 3 แบบบูรณาการที่จะสอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่ 2 จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยส่งผลให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬาที่กำหนดไว้ นำมาซึ่งประโยชน์ต่อการพัฒนาการกีฬาของประเทศ ซึ่งจากรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีและข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติที่ผ่านมา ได้พบประเด็นปัญหาที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศด้านการกีฬาหลายประเด็น อาทิ ปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอ หรือการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานยังไม่สามารถจัดทำแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ และปัญหาด้านการบูรณาการระหว่างหน่วยงานการถ่ายทอดนโยบายไปสู่หน่วยงานระดับปฏิบัติการให้สามารถจัดทำโครงการ/แผนงานให้บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง พันธกิจคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา กับการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติคำพูดจาก เว็บสล็อต777

ในประเด็นผลการดำเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านกีฬา) ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561-2565) แนวทางการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา (พ.ศ. 2566-2580) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ด้านการกีฬาอย่างยั่งยืน โดย พลเอก ธงชัย สาระสุข รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และประธานอนุกรรมาธิการฯ และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดทำโครงการ/แผนงานรองรับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566-2570) แบบบูรณาการ” โดย นางบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ และการบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)” โดยผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะนำผลจากการสัมมนาไปพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและปรับปรุงพัฒนาแนวทางการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

กมธ.การกีฬา วุฒิสภา สัมมนาวางแนวทางพัฒนาการกีฬาไทย

By admin